👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت تحقیق درباره فونداسیون و انواع فونداسیون وروشهای اجرا

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت تحقیق درباره فونداسیون و انواع فونداسیون وروشهای اجرا

پروژه مورد نظر در قالب پاورپوینت ودر 76 صفحه برای شما عزیزان گردآوری شده است که میتواند به عنوان مرجعی کامل در مورد فونداسیون توسط شما برای پروژه وتحقیقات مورد استفاده قرار گیرد .

مشخصات فایل

تعداد صفحات

76

حجم

12882/76 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

ppt

توضیحات کامل

پاورپوینت تحقیق درباره فونداسیون و انواع فونداسیون وروشهای اجرا

فونداسیون د ر پایین ترین قسمت ساختمان قرار د ارد و با توجه به اینکه بار ساختمان از طریق آن به زمین منتقل می شود استحکام فوند اسیون نقش مهمی در ایستایی و استحکام کل ساختمان د ارد. به منظور ساخت کلیه ساختمان ها ، رعایت مقررات ملی و ضوابط پی د ر ساخت و اجرای فوند اسیون الزامی است .بر اساس نوع فوند اسیون مورد نیاز برای ساختمان ها تد ابیری باید اتخاذ کرد تا تعاد ل و پاید اری لازم بین بارهای وارد ه و مواضع اتکا روی زمین برقرار شود . بد ین سبب شناخت اصولی روش اجرای فوند اسیون اهمیت د ارد.

تعریف شالود ه (فوند اسیون):

قسمتی از سازۀ ساختمان که غالباً پایین تر از سطح زمین قرار گرفته و نیروهای وارد ه را به خاک یا بستر سنگی (پی) انتقال می د هد، شالود ه گویند.

عمد ه ترین بارهای وارد ه بر سازۀ ساختمان:

-1 بارهای ناشی از وزن سازه (بارهای مرد ه)

-2 بارهای ناشی از اجزای متحرک (بار زند ه)

-3 بارهای زلزله ، باد (بارهای جانبی)

ابعاد شالود ه ای که بار ستون را تحمل می کند تابع سه عامل « مقد ار بار وارد ه » و « مقاومت خاک بستر » و«جنس مصالح تشکیل د هند ه شالود ه » می باشد. ابعاد شالود ه با مقد ار بار وارد ه نسبت مستقیم و با مقاومت خاک بستر نسبت معکوس د ارد. یعنی هر قد ر مقد ار بار وارد ه زیاد باشد ابعاد شالود ه نیز بزرگتر خواهد بود و برعکس هرقد ر مقاومت خاک بستر زیر شالود ه بیشتر باشد ابعاد شالود ه را می توان کمتر انتخاب نمود .

پروژه مورد نظر در قالب پاورپوینت ودر 76 صفحه برای شما عزیزان گردآوری شده است که میتواند به عنوان مرجعی کامل در مورد فونداسیون توسط شما برای پروژه وتحقیقات مورد استفاده قرار گیرد .

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه فرهنگ و عملکرد سازمانی: شواهدی از موسسات خرد تأمین مالی در کنیا پاورپوینت استفاده ازآنالوگ خلاصه کتاب مدیریت راهبردی در رسانه از نظریه تا اجرا نوشته لوسی کونگ ترجمه دکتر علی اکبر فرهنگی اثرات هارمونیک ها بر تجهیزات شبکه برق و سیستمهای قدرت مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی