👈 فروشگاه فایل 👉

رابطه توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

رابطه توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی

هدف از این پایان نامه بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

148

حجم

460/1021 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

در این به پایان نامه بررسی رابطه توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی می پردازیم. هدف اینست که با سنجش تاثیر توسعه منابع انسانی به دستیابی به چابکی سازمانی برسیم.پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از جهت روش و ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی مي‌باشد. جامعه آماری در این پژوهش مدیران، کارکنان و سرپرستان واحدهای مختلف درسطوح مختلف سازمانی در شرکت آب و فاضلاب استان ایلام مي‌باشد.

حجم كل جامعه آماري برابر است با 420 نفر (420=N).  که حجم  نمونه  آماری با استفاده از جدول مورگان برابر 201 نفر به دست آمد. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه توسعه منابع انسانی تونکه نژاد و داوری (1388) با ضریب پایایی (87/ 0) و چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (1999) با ضریب پایایی(81/0) استفاده شده است.به منظور بررسی موضوع یک فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تدوین شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و مدل معادلات ساختاری استفاده گردیده،

نتایج به دست آمده نشان داد که: رابطه مثبت و معناداری بین مولفه های توسعه منابع انسانی ( بعد موفقیت، بعد هماهنگ سازی، بعد انطباق، بعد هویت بخشی، بعد فکری، بعد نگرشی و بعد شغلی) و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام  وجود دارد پس مي‌توان نتیجه گرفت که  بین توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام ارتباط معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب

چكيده    1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه    3

1-2 بیان مسئله تحقیق    4

1-3 ضرورت انجام تحقیق    5

1-4 اهداف تحقیق    6

1-4-1 هدف اصلي    6

1-4-2 اهداف فرعي    6

1-5 فرضيه‏هاي تحقیق    7

1-5-1 فرضيه اصلي    7

1-5-2 فرضيه هاي فرعي    7

1-6تعاریف واژگان    7

فصل دوم: مروري بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه    10

2-2 توسعه ي منابع انساني    11

2-2-1 مفهوم توسعه ي منابع انساني    11

2-2-2 سطوح تجزيه و تحليل در توسعه ي منابع انساني    14

2-2-3 مدل هاي توسعه منابع انساني    15

2-2-4 مدل هاي عقلايي توسعه ي منابع انساني    16

2-2-5 مدل هاي طبيعي توسعه ي منابع انساني    16

2-2-5 رويكرد باز و بسته به توسعه ي منابع انساني    20

2-2-6 توسعه ي منابع انساني مشتق شده از نياز    21

2-2-7 توسعه ي منابع انساني مشتق شده از فرصت    21

2-2-8 توسعه ي منابع انساني مشتق شده از قابليتها    22

2-2-9 توسعه ي منابع انساني مدل I-A    22

2-2-10 هويت بخشي    23

2-2-11 هم آهنگ سازي    23

2-2-12 موفقيت    24

2-2-13 انطباق    24

2-3- چابکی سازمانی    25

2-3-1 مفاهیم و تعاریف چابکی    25

2-3-2 تولید چابک؛ سرآمد روشهای تولیدی    29

2-3-3 قواعد کلی تولید چابک    29

2-3-4 تعاریف تولید چابک     30

2-3-5 مزایای حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمان    30

2-3-6 دلایل نیاز سازمانها به تشکیل سازمان چابک (مجازی)     31

2-3-7 ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی    31

2-3-8 اصول و شاخصهاي چابكي در بخش دولتي    33

2-3-9 ابعاد چابكي در بخش دولتي    34

2-3-10 قابلیتهای چابکی :    34

2-3-11 مشخصات معماری سازمان چابک:    37

2-3-12 مدل مفهومي چابك سازي     37

2-4 پیشینه تحقیق    39

2-4-1 پیشینه داخلی    39

2-4-2 پیشینه خارجی    41

2-5  مدل مفهومي‌پژوهش    44

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه    46

3-2 روش تحقیق    46

3-3 جامعه آماری و حجم نمونه    47

3-4 روش گردآوری اطلاعات    47

3-5 ابزار گردآوری اطلاعات    47

3-6 روايي و پایایی ابزار گردآوری    48

3-6-1 روایی    48

3-6-2 پایایی (اعتبار)    48

3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    50

فصل چهارم: یافتههای تحقیق

4-1 مقدمه    52

4-2 آمار توصیفی    53

4-2-2  وضعیت پاسخگویان بر حسب  سن    54

4-2-3 وضعیت تحصیل پاسخگویان    55

4-2-4 وضعیت پاسخگویان بر حسب  سابقه خدمت    56

4-3 آزمون همبستگی پیرسون نتایج دو به دو    57

4-4 آزمون آلفای کرونباخ    58

4-5 الگوسازی معادلات ساختاری :    59

4-6 آزمون فرضیات    61

4-7 تحلیل چند متغیره    69

4-7-1  پيشبيني متغير هاي وابسته با استفاده از تحليل رگرسيون چند گانه:    69

فصل پنجم: نتايج و پيشنهادها

5-1 مقدمه    72

5-2بيان نتايج (فرضیه اصلی )    72

5-2-1 نتيجه فرضيه فرعی اول    73

5-2-2 نتيجه فرضيه فرعی دوم    74

5-2-3 نتيجه فرضيه فرعی سوم    74

5-2-4 نتيجه فرضيه فرعی چهارم    75

5-2-5 نتيجه فرضيه فرعی پنجم    76

5-2-6 نتيجه فرضيه فرعی ششم    76

5-2-7 نتيجه فرضيه فرعی هفتم    77

5-3 پيشنهادها مبتنی بر یافته های پژوهش    78

5-4  محدویتها و موانع پژوهش    80

منابع و مآخذ    81

پیوستها    88

چكيده انگليسي    109

فهرست جدول‌ها

جدول  2-1 تعاریف تولید چابک    30

جدول 2-2-عوامل موثر بر دست يابي به چابكي از طريق فناوري اطلاعات در سازمان هاي توليدي    38

جدول 4-1 وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس    53

جدول 4-2 وضعیت پاسخگویان بر حسب سن    54

جدول 4-3 وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات    55

جدول 4-4 وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت    56

جدول 4-5  آزمون همبستگی پیرسون نتایج دو به دو    57

جدول 4-6 نتایج حاصل از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه توسعه منابع سازمانی    58

جدول 4-7 ضریب همبستگی پیرسون بین توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام    62

جدول 4-8 ضریب همبستگی پیرسون بین بعد موفقیت و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام    63

جدول 4-9 ضریب همبستگی پیرسون بین بعد هماهنگ سازی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام    64

جدول 4-10 ضریب همبستگی پیرسون بین بعد انطباق و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام    65

جدول 4-11 ضریب همبستگی پیرسون بين بعد هویت بخشی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام    66

جدول 4-12 ضریب همبستگی پیرسون بين بعد فکری و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام    67

جدول 4-13 ضریب همبستگی پیرسون بین بعد نگرشی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام    68

جدول 4-14 ضریب همبستگی پیرسون بین بعد شغلی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام    69

جدول 4-15 روش ورود متغیرها، ضریب همبستگی چندگانه، ضریب تعیین ، خطای معیار، سطح معناداری، ضریب تعیین تعدیل شده    70

جدول 4-16 رگرسیون چند متغیره    70

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس    53

جدول 4-2 وضعیت پاسخگویان بر حسب سن    54

نمودار 4-3 وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات    55

 نمودار 4-4 وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت    56

فهرست شكل‌ها

شكل2-1 رابطه ي ميان استراتژي سازمان و توسعهي منابع انساني استراتژيك    17

شکل 2-2 استراتژي هاي منابع انساني    18

شكل 2-3 نقاط مرجع استراتژيك    19

شکل 2-4 رویکردهای مختلف به توسعه منابع انسانی    21

شکل2-5 ابعاد چابکی در بخش تولید    34

شکل 2-6 مبانی چابکی    36

شکل 2-7 مدل مفهوم چابک سازی    38

  

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرد سیگاری 48 صفحه پاورپوینت فصل پنجم کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه محسن ثلاثی پرسشنامه ارائه روشهای توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر پرسشنامه اهمیت نقش رضایت مشتری در بقاء سازمان در محیط رقابتی پاورپوینت اصول قراردادهای تجاری بین المللی و بازرگانی