👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق BSC

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق BSC

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق BSC بصورت کامل و جامع و با منابع جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات

95

حجم

389/327 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

فرمت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته مدیریت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق BSC

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق BSC بصورت کامل و جامع و با منابع جدید

- نظام کارت امتیازی متوازن

شاید بتوان گفت که یکی از معتبرترین و رایج ترین سیستم های نوین ارزیابی عملکرد همین سیستم کارت امتیازی متوازن می باشد. علت این مدعا این است بر اساس نتایج حاصل از بررسی ها ی انجام گرفته به نظر می رسد مناسب ترین روش برای اجرای ارزیابی عملکرد روش کارت امتیازی متوازن است که در ادامه دلایل مربوطه مفصلاً تشریح می گردد.هر چند این رهیافت مانعی برای استفاده از مزایای سایر روشها در کنار کارت امتیازی متوازن ایجاد نمی کند. به عبارتی به منظور ارزیابی عملکرد روش کارت امتیازی متوازن به عنوان محور مورد استفاده قرار می گیرد و در کنار آن به صورت موردی از سایر روشها که دارای نقاط قوت برتر و قابل اجرا هستند نیز استفاده خواهد شد. لذا به طور جامع این سیستم مورد مطالعه قرارمی گیرد. 

2-2-2- تعاریف و مفاهیم  کارت امتیازی متوازن 

 کارت امتیازی متوازن يا روش امتيازي متوازن تكنيكي براي ترجمه استراتژي به عمل و در واقع  چهارچوبي  براي تبديل بينش شركت يا سازمان به مجموعه‌اي از شاخص‌هاي عملكرد در چهار منظر است و چهار منظر را براي تدوين استراتژي و ارزيابي عملكرد معرفي مي‌كند (آذر و رجب زاده،1381).در دهه 1990 ميلادی مدل کارت امتيازی متوازن ابتدا به عنوان يک روش نوين ارزيابی عملکرد و سپس به عنوان ابزاری جهت کمک به تحقق استراتژی و يا به عبارتی  بهتر  سيستمی برای  مديريت بر  استراتژی، توسط رابرت کاپلان استاد صاحب نام دانشگاه هاروارد و ديويد نورتن مشاور برجسته مديريت در امريکا مطرح شد و از سوی صاحبنظران مديريت و مديران سازمانها به شدت مورد  استقبال قرار گرفت. آنها  این سیستم  تبدیل  استراتژی ها به اهداف را کارت  امتیازی متوازن نامیدند (اسعدی و همکاران، 1389).روش ارزيابي متوازن، روشي است كه در آن استراتژي سازمان به يكسري شاخص هاي عملكرد  قابل اندازه گيري ترجمه شده و از طريق  اجراي آن سيستمي براي سنجش تحقق استراتژي و مديريت استراتژيك ايجاد مي شود.     

کارت امتیازی متوازن يك الگو و يا به عبارتی يك چهارچوب مفهومی جهت تدوين مجموعه‌ای از شاخص‌های عملكرد در راستای اهداف استراتژيك  می‌باشد و در اولين گام آن می بايست ديدگاه آتی (چشم انداز) سازمان مشخص گردد. سپس در راستای ديدگاه حاكم بر سازمان، اهداف استراتژيك تدوين می يابند و يا می‌بايست تدوين شده باشند. با عنايت به چشم انداز و اهداف استراتژيك سازمان، عوامل حياتی موفقيت مشخص می شود.

 در همين راستا معيارهای استراتژيك تبيين و در نهايت برنامه تدوين می‌گردد، بر اين اساس می توان گفت :

•    نظام امتيازی متوازن، چارچوبی مفهومی برای تبديل راهبردها به عمليات اجرايی ايجاد می‌كند. 

•     در نظام امتيازی متوازن، ابتدا به چشم‌انداز و راهبردهای مطرح شده در سازمان توجه می‌شود و از اين طريق، عوامل موثر در موفقيت و روابط علی و معلولی بين آنها شناسايی می‌شود. 

•     در نظام امتيازی متوازن، معيارها و شاخص ها به منظور كمك به هدف گذاری، تثبيت اهداف و اندازه‌گيری عملكرد در مقاطع حساس راهبردها پی‌ريزی می‌شود. 

کارت امتیازی متوازن چهارچوبی است برای تشریح فعالیتهای یک سازمان از چهار جنبه مختلف که این کار از طریق تعدادی شاخص صورت می گیرد (ساجدی نژاد، 1385).

كارت امتيازی متوازن علاوه بر این که یک ابزار سنجش عملکرد می‌باشد مدلی برای عملیاتی کردن استراتژی و تبدیل برنامه‌های عملیاتی و کنترل و پیشرفت آن در جهت تحقق استراتژی می‌باشد؛ و از آن‌جا که ارزیابی عملکرد مناسب‌ ترین ابزار برای هر سازمان جهت اطمینان از صحیح بودن گام ‌هایش به سوی  اهداف بلند مدت و استراتژیک می‌باشد، این مدل می‌تواند به سازمان ‌ها در جهت پیاده سازی استراتژی و اطمینان از اجرای بدون انحراف آن کمک شایانی نماید (اسعدی و همکاران، 1389).

مدل ارزیابی متوازن، تکنیکی جهت تبدیل استراتژی به عمل می باشد، به عبارتی دیگر مدل مزبور تکنیکی جهت عملیاتی ساختن آرمان، ماموریت، استراتژی‌های سازمان‌ها  بوده و بدنبال پاسخگوئی بدین موضوع است که اساسا چه کارهائی باید انجام شود و چه شاخص‌هایی می‌بایست مورد ارزیابی قرار گیرد) میر کاظمی، 1388 (

چهار منظر ارزیابی متوازن شامل دسته تقریبا وسیعی از معیارها و سنجه هاست که در قالب گروه های عملکردی گسترده ای طبقه بندی شده اند. دسته بندی زیر مجموعه های سنجه های ارزیابی متوازن به عنوان قسمتی از این گروههای عملکردی متفاوت، جنبه بسیار مهمی از طراحی سیستم ارزیابی متوازن برای اجرا است (کپلن ووینسر، 2009(.ارزیابی متوازن، هدف اصلی و استراتژی شرکت را به اهداف و معیارهای سازمان یافته در چهار منظرمالی، مشتری، فرآیند درون سازمانی و فراگیری رشد تبدیل می کند (کپلن وآتکینسون، 2007). در روش ارزیابی متوازن بر بهبود مستمر تاکید شده است. در بیشتر سازمان ها بهبود مستمر موضوعی حیاتی است و اگر یک سازمان به صورت مستمر بهبود پیدا نکند .سرانجام از دور رقابت خارج خواهد شد (گریسون و همکاران،2006).

فهرست مطالب

کارت امتیازی متوازن

2-2-1- نظام کارت امتیازی متوازن    24

2-2-2- تعاریف و مفاهیم  کارت امتیازی متوازن    24

2-2-3- سیر تکاملی کارت امتیازی متوازن    26

2-2-3-1- کارت امتیازی متوازن نسل اول    26

2-2-3-2- کارت امتیازی متوازن نسل دوم    27

2-2-3-3- کارت امتیازی متوازن نسل سوم    27

2-2-4-روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد    33

2-2-5-  ويژگيهای نظام ارزيابی عملكرد سازمانی کارآمد    35

2-2-6- مدل های ارزيابی عملكرد    35

2-2-6-1- مدل سينك و تاتل (1989)    36

2-2-6-2- ماتريس عملكرد (1989)    37

2-2-6-3-  تحليل ذينفعان (2001)    38

2-2-6-4- چارچوب مدوری و استيپل (2000)    39

2-2-6-5- الگوی فيشر برای ارزيابی عملكرد    40

2-2-6-6- مدل تعالی سازمانی اروپا (EFQM)    40

2-2-6-7- مدل دمينگ     41

2-2-6-8- مدل مالكولم بالدريج    42

2-2-6-9- مدل تعالی در کسب و کار کانجی(KBEM)    42

2-2-7- كارت امتيازی متوازن مدلهای ارزيابی متوازن عملكرد    43

2-2-8- بررسی سیستم های ارزیابی عملکرد و انتخاب مناسب ترین سیستم    44

2-2-8-1- دلايل انتخاب کارت امتيازی متوازن    44

2-2-9- معرفی وروابط بین ابعاد استراتژی (سنجه های مالی وغیرمالی)    47

2-2-10- منظرهای روش کارت ارزیابی متوازن     49

2-2-10-1- منظر مالی    50

     2-2-10-2-منظر مشتری    54

2-2-10-3- منظر فرآیندهای داخلی کسب و کار    58

2-2-10-4- منظر یادگیری و رشد    63

2-2-10-4-1- اندازه گیری شاخص رضایت کارکنان    65

2-2-10-3-2- اندازه گیری شاخص نگهداری کارکنان    66

2-2-10-3-3- اندازه گیری شاخص بهره وری کارکنان    66

2-2-11- روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد    68

2-2-11-1- برطرف کردن مانع مربوط به انتقال استراتژی    68

2-2-11-2- برطرف کردن مانع مربوط به عدم هم‌سویی کارکنان    69

2-2-11-3- برطرف کردن مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم    69

2-2-11-4- برطرف کردن مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد    70

2-2-12- توازن در ارزیابی متوازن    70

2-2-12-1- توازن بین سنجه‌های مالی و غیر مالی (از لحاظ اهمیت)    70

2-2-12-2- توازن بین ذینفعان داخلی و خارجی سازمان    71

2-2-12-3-  توازن بین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت    71

2-2-12-4- توازن بین شاخص‌های هادی و تابع عملکرد    71

2-2-13- اساس موفقیت    72

2-2-13-1- حمایت مدیریت ارشد    72

2-2-13-2- مدیریت پروژه    72

بخش: پیشینه تحقیق 

2-3-8 - پژوهش های داخلی    81

2-3-9-  تحقیقات خارجی    83

منابع

توضیحات:

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد

تولید شده انحصاری در:فروشگاه ساز فایلینا

👇محصولات تصادفی👇

فصل دوم پایان نامه سلامت روانی کارمندان ارتش پروپوزال بررسی تطبیقی اثرات سطوح مختلف زئولیت و اسید هیومیک در رشد و جذب کادمیم به وسیله گندم پایان نامه کارشناسی معارف اسلامی با عنوان ویژگی‌های عمومی پیامبران (ع) باکتری کوکسیلا بورنتی پاورپوینت تحلیل کلینیک دندانپزشکی در اسپانیا